پروفایل کارفرما مدیر

کارفرما مدیر
2 پروژه پست شده استخدام 0 پیمانکار
تاریخ عضویت: 2020/04/09

برسی اجمالی پروژه ها

  • ttttt

    6,000,000 تا 15,000,000 تومان 2020/04/23
    پروژه برای دریافت پیشنهادات در دسترس است
  • استاندارد

    500,000 تا 1,500,000 تومان 2020/04/23

    asdfghjkl