قبل از شروع پروژه، با پیمانکار به توافق کامل برسید

توافقات

متن جدید نوشته شود