از مسئولیت های خود آگاه باشید

مسئولیت‌های پیمانکاران

در پلتفرم ساختمان سرویس پیمانکار انتخاب شده توسط کارفرما مسئول انجام پروژه با شرایط درخواستی کارفرما شامل بودجه ،نوع و کیفیت اجرا و مصالح، نوع و روش اجرا،زمان اجرا و … میباشد