قبل از شروع پروژه، با کارفرما به توافق کامل برسید

توافقات

شما پیمانکار گرامی بهتر است بعد از قبول شدن پیشنهادتان توسط کارفرما توافقات مربوط به پروژه را با کارفرما انجام دهید و به یک توافق کامل برسید.

پیشنهاد ساختمان سرویس به شما این است که توافقات بدست آمده را به صورت یک قرارداد کتبی دربیاورید و در آن به وظایف خود نسبت به پروژه متعهد شوید.

موارد درج شده در متن قرارداد بستگی به نوع پروژه و ویژگی های خاص آن دارد و ساختمان سرویس به این علت که شناخت و آگاهی از آن ندارد ،پیشنهادی در مورد متن قرارداد و بندهای آن ندارد.

میتوانید برای ثبت قرارداد به مراکز حقوقی و یا افراد دارای صلاحیت مراجعه کنید.

همچنین قابل ذکر است طبق قوانین و مقررات ساختمان سرویس شما متعهد میشوید هیچ مسئولیتی را در قرارداد و توافق خود به ساختمان سرویس محول نکنید.