امتیاز شما به پیمانکار باعث افزایش یا کاهش رتبه او در سایت میشود

امتیاز‌دهی به پیمانکاران

پس از اتمام پروژه توسط پیمانکار از شما خواسته میشود که درباره پیمانکار رای و نظر دهید . این کار شما باعث میشود تا کارفرمایان بعدی شناخت بهتری از پیمانکار بدست آورند و به او  اعتماد کنند .