رای شما در شناخت بیشتر کارفرما بسیار موثر است

امتیازدهی به کارفرما

از شما پس از اتمام پروژه خواسته میشود به کارفرما و پروژه او رای دهید. این کار باعث تغییر رتبه کارفرما در سایت و شناخت بیشتر از او در بین پیمانکاران دیگر خواهد شد. پس رای دادن شما اهمیت دارد.