بررسی میزان تخصص و مهارت و سایر شرایط پیمانکار برعهده کارفرما است

پروژه های شما توسط افراد متخصص و حرفه ای انجام میشود

پروژه های ثبت شده توسط کارفرمایان در سایت به وسیله پیمانکارانی انجام خواهد شد که قبلا مهارت های خود را ثبت کرده اند و پروفایل خود را تکمیل کرده اند .در پروفایل پیمانکاران مدارک مربوط به مهارت ها،نمونه کارها،دوره های اموزشی و تجهیزات و تجربیات و …آنها قابل مشاهده است.

کارفرمایان محترم پس از دریافت پیشنهادات (اجرایی)ارسالی باید پروفایل پیمانکار مورد نظر را مطالعه و بررسی کنند تا از میزان تجربه و مهارت و حرفه او مطلع شوند و در صورت قابل قبول بودن این موارد انتخاب پیمانکار صورت گیرد 

همچنین میتوان مدارک مورد نیاز برای تایید صحت موارد ذکر شده در فوق را از پیمانکار به صورت فایل در میز کار یا به صورت فیزیکی درخواست کند

 

نکته یک : مسئولیت تایید صحت مدارک پیمانکار پیمانکار ( منظور اطلاعاتی است که در پروفایل ثبت شده) بر عهده کارفرما است

نکته دو : مسئولیت رد و بدل کردن مدارک به صورت فیزیکی بین پیمانکار و کارفرما بر عهده (پیمانکار و کارفرما ) میباشد.