ایجاد رقابت مفید بین پیمانکاران باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات خواهد شد

پیمانکاران با هم رقابت میکنند تا پروژه ها با مناسب ترین شرایط انجام شوند

پلتفرم ساختمان سرویس به گونه ای عمل میکند که بتواند با بها دادن به مفاهیمی چون ایجاد بازار آزاد و رقابتی و حذف واسطه ها و روابط موجود ،امکانی را فراهم کند تا در آن پیمانکاران بر اساس قیمت و کیفیت و شرایط و امکانات و …با هم رقابت مفید داشته باشند تا کارفرمایان بتوانند انتخاب مناسب و مطمئن خود را انجام دهند و از این کار اطمینان خاطر داشته باشند.

بدین ترتیب وقتی کارفرما پروژه خود را به وسیله سایت یا اپلیکیشن ثبت و در معرض نمایش قرار میدهد،از طریق پیامک یا و ایمیل به پیمانکارانی که مهارت مورد نیاز پروژه را دارند (مهارت هایی که پیمانکاران در زمان ثبت نام مشخص کرده اند) اطلاع رسانی میشود و همچنین خود پیمانکاران نیز میتوانند از طریق جست و جو در سایت و اپلیکیشن از پروژه های ثبت شده مطلع شوند و پس از پیدا کردن پروژه مناسب بر اساس شرایط و امکانات  خود به پروژه پیشنهاد ارسال میکنند و کارفرما از بین پیشنهادات ارسالی مناسب ترین را انتخاب میکند و همانطور که گفته شد این رقابت مفید ایجاد شده بین پیمانکاران کیفیت ارائه خدمات را افزایش خواهد داد/