برای پیمانکاران باهر شرایطی بسته های متنوع ارسال پروژه وجود دارد

بسته‌های متنوع

شما پیمانکار عزیز میتوانید برای ارسال پیشنهاد اجرا  به یک پروژه ثبت شده در سایت ،از بین بسته های موجود بسته مناسب خود را انتخاب نمایید و از آن استفاده کنید . کافی است برای برداخت هزینه بسته مورد نظر اعتبار خود را شارژ نمایید