برای اطمینان از شرایط اعلامی پیمانکار میتوانید اسناد و مدارک او را بررسی نمایید

بررسی و اطمینان از صحت مدارک

شما کارفرمای عزیز اگر برای اطمینان از شرایط پیمانکار به اسناد و مدارک او نیازدارید میتوانید در میز کار از قسمت انتقال فایل تصویر اسناد و مدارک را از پیمانکار بخواهید و یا به صورت حضوری اصل آنها را دریافت کنید

لازم به ذکر است ساختمان سرویس مسئولیتی در قبال مدارک انتقال داده شده ندارد.