پیشنهاد اجرای منطقی و واقعی شما را به پروژه نزدیک تر میکند

ارسال پیشنهاد اجرا

برای ارسال پیشنهاد اجرا به پروژه تمام جوانب را بسنجید.با دقت و به طور کامل شرایط پروژه شامل نوع و نحوه اجرا،زمان،بودجه،نحوه اجرا و … مطالعه نمایید و آن را با شرایط خود تطبیق دهید تا به نتیجه مطلوب برسید.

پیشنهاد اجرایی باید منطقی و قابل اجرا توسط شما باشد و ارسال پیشنهاد غیر واقعی باعث مسدود شدن حساب کاربری خواهد شد .

شرایط خود مانند امکانات و تجهیزات موجود، سرمایه،زمان ،نحوه اجرا،کیفیت مصالح و…را در پیشنهاد درج کنید

مبلغ پیشنهاد خود را منطقی بیان کنید . قیمت های بالا و پایین ممکن است پروژه را به شما نرساند پس تعادل را برقرار کنید